Սեպտեմբերի 22-25 աշխատանքներ

Քիմիական ռեակցիաներ:Դաս 1.2Լրացուցիչ աշխատանք1. Ո՞ր  երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:2.Թվարկե՛ք  քիմիական  ռեակցիաների համար անհրաժեշտ  մի քանի պայմաններ:3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:4. Կատարեք մեկ փորձ՝  քիմիական կամ ֆիզիկական երևույթը նկարագրող և տեղադրեք բլոգում:

Քիմիական ռեակցիաներ:
Դաս 1.2
Լրացուցիչ աշխատանք
1. Ո՞ր  երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:
2.Թվարկե՛ք  քիմիական  ռեակցիաների համար անհրաժեշտ  մի քանի պայմաններ:
3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:
4. Կատարեք մեկ փորձ՝  քիմիական կամ ֆիզիկական երևույթը նկարագրող և տեղադրեք բլոգում:

Ահմեդի ուղտը: Ավ. Իսահակյան

Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի ,,Ահմեդի ուղտը,, հեքիաթը:

1. Գրիր տրված բառերի բացատրությունը:

Սաստիկ, կիզիչ, գուռ, չորս դին, ման կուգամ:
Սաստիկ-ուժգին, ուժեղ

2. Հեքիաթից դուրս գրիր բարբառային բառեր և փոխարինի’ր գրական հայերենով:

3.Հեքիաթի ասելիքին համապատասխան առած-ասացվածք գտի’ր:
Որ պիտի մյուսի կոռուստը փնտրես հետո ինքը քո կոռուստը

4. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր ուղտ, ուխտ բառերը, այդ բառերով կազմիր բարդ բառեր
ուղտ-անապատում ապրող կենդանի որին նաև ասում են անապատի նավ
բարդ բառ-ուղտայծ
ուխտ-երդում
բարդ բառ-ուխտատեղի

Մեդիաընթերցարան

Ահմեդը  հինգ  ուղտ  հետևը  ձգած  գնում  էր  քաղաք:

Արևը  սաստիկ  այրում  էր,  ծարավը  մարդու  շրթունքը  պատառ-պատառ  էր  անում:

Եղավ  որ՝  հենց  կիզիչ  կեսօրին  հանդիպեց  մի  աղբյուրի.  որ  ճանապարհի  ափին  ուրախ  ու  պայծառ  քչքչում  էր  ծառերի  զով  ստվերի  տակ:

Ահմեդը  ուղտերը  քաշեց  աղբյուրի  գուռների  վրա,  լավ  ջրեց,  ինքն  էլ  մի  կուշտ  խմեց,  հետո  երկար  ու  մեկ  փռվեց  ստվերի  հովին:

Ո՛չ  արթուն  էր,  ո՛չ  քնած,  մի  հաճելի  թմբիր  զով  ստվերի  հետ  իջել  էր  նրա  հոգնած  անդամների  վրա:

Երբ  կեսօրը  կոտրվեց՝  Ահմեդը  ուշքի  եկավ,  նայեց  տեսավ  ուղտերի  մեկը  չկա.  կանգնեց  քարերի  գլխին,  դիտեց  չորս  դին-բան  չէր  երևում.  միայն  բավական  մոտիկում,  մի  գյուղ  ծառերի  միջից  ճերմակին  էր  տալիս:

Շտապով  ոտքի  հանեց  ուղտերը,  գնաց  գյուղ:

Մի  պառավ  կին  պատահեց  նրան  գյուղի  ծայրին:

-Նանի՛,  –  ասաց  Ահմեդը,-  ուղտս  կորել  է,  չե՞ս  տեսել,  աչքիդ  չի՞  ընկել:  Է՛սպես-  է  ՛սպես  մի  ուղտ:

-Ես  քո  ուղտի  դա՞րդն  եմ,-  զայրացած  ասաց  պառավը.-  իմ  կտրիճ  աքլորն  է  կորել,  ման  կուգամ,  ման …

View original post 328 more words

Для общения волки используют вой, имеющий массу оттенков, фырканье и лай, рычание, щелканье зубами, скуление, тявканье.

Волчий вой всегда имеет определенный смысл. Он может означать угрозу, тоску, отчаяние, печаль, сигнализировать о захваченной добыче, предупреждать об опасности.

Волчий вой может быть одиночным или групповым. Подавая голос, одинокий волк информирует о местонахождении, предупреждает об опасности или о том, что данная территория занята. Групповой вой волчьей стаи свидетельствует о том, что данный участок занят и непрошеных гостей здесь не ждут.

Հաղորդակցվելու համար գայլերը օգտագործում են ոռնոց, որն ունի շատ երանգներ ՝ խռխռոց և հաչոց, մռնչյուն,ատամների կռճտոց ,վնգստոց և ծվծվոց :

Գայլի ոռնոցը միշտ ունի որոշակի իմաստ: Դա կարող է նշանակել սպառնալիք, կարոտ, հուսահատություն, տխրություն, որսի մասին ազդարարում, վտանգի մասին նախազգուշացում:

Գայլի ոռնոցը կարող է լինել անհատական կամ խմբակային: Ձայն տալով, միայնակ գայլը հայտնում է իր գտնվելու վայրի մասին, նախազգուշացնում վտանգի մասին, կամ որ այդ տարածքը գրավված է: Գայլերի ոհմակի ոռնոցը կարող է նշանակել, որ այս տարածքը զբաղեցված է, և անկոչ հյուրերն այստեղ ցանկալի չեն :

Present Tense

1. ____ you married?

am
are
is
do
does

2. What time ____ you start work?
am
are
is
do
does

3. Sorry I ____ late.
am
are
is
do
does

4. Why does____ Colin always show up late?
am
are
is
do
does

5. Where ____ Jack from?
am
are
is
do
does

6. Where ___ Megan come from?
am
are
is
do
does

7. ___ your parents retired?
am
are
is
do
does

8. Where ___ Kevin live?
am
are
is
do
does

9. How old ____ that house?
am
are
is
do
does

10. ____ you and your sister get on well?
am
are
is
do
does

11. What class ____ Mark in?
am
are
is
do
does

12. ____ I right?
am
are
is
do
does

13. ____ you excited about the vacation?
am
are
is
do
does

14. ____ we need a visa to go to Hungary?
am
are
is
do
does

15. Where ____ Tom and Hannah from?
am
are
is
do
does

16. How old ____ your mother?
am
are
is
do
does

17. ____ it rain a lot here?
am
are
is
do
does

18. What color ____ your new car?
am
are
is
do
does

19. ____ it have a stereo system?
am
are
is
do
does

20. How long ____ your lunch break?
am
are
is
do
does

21. How much ____ this T-shirt?
am
are
is
do
does

22. How much ____ it cost?
am
are
is
do
does

23. Why ____ this bag so expensive?
am
are
is
do
does

24. Why ____ these bags so expensive?
am
are
is
do
does

Задание 2 – Вопросы

Напишите вопросы к выделенным словам / фразам.

Если в утверждении использована короткая форма, например:

 • My name’s Mary

в вопросе тоже используйте короткую форму

 • What’s your name?

В остальных случаях – полная форма:

 • am from Scotland – Where are you from?

Если в утверждении есть I, my, we, our, например:

 • I‘m from the US. My name’s John.

в вопросе мы их соответственно меняем на you / your:

 • Where are you from? What’s your name?

– потому что вряд ли мы бы стали самих себя спрашивать:

 • Where am I from? What’s my name?

1. They are on the shelf.  2. We normally go to the gym in the morning.  3. Daniel lives in Seattle.  4. The film starts at 10pm.  5. I Skype my parents once a week.  6. His email address is john.malkovich@bestmail.com  7. My daughters read fashion magazines.  8. My colleague is always late for work.  9. I don’t drink coffee in the evening because I can’t sleep if I do.  10. Sometimes there are lots of tourists here, and sometimes there are none. It depends on the season.  11. I know him very well.  12. It takes me about 15 minutes to fix breakfast.  13. My name is Caitlyn. C-A-I-T-L-Y-N.  14. She earns $12,000 a year.  15. Carry and Nigel have 2 children.  16. I am angry because you didn’t call me.  17. He’s afraid of insects and heights.18. Our monthly meetings usually last 2 hours.  19. This mountain is 2,000 meters high.  20. Yes, this bus goes to the city center. 

Задание 3 – Утверждения и отрицания

Выберите правильные ответы.

1. She ________ breakfast but she ________ lunch.
always haves
have always
1. always has
has always
doesn’t have normally
normally hasn’t
doesn’t has normally
2. doesn’t normally have

2. I ________ him but he ________ me.
1. remember
remembers
am remember
don’t remember
don’t remembers
don’t remember
2. doesn’t remember
doesn’t remembers

3. Karen ________ yoga but she ________ Pilates.
do
dos
1. does
does do
doesn’t
2. doesn’t do
don’t does
not does

4. ________ people’s names but I ________ their faces.
1. I often forget
I forget often
I am often forget
Often I forget
forget not
no forget
dont forget
2. don’t forget

5. We ________ them but they ________ us.
are know
is know
1. know
knows
are not know
know not
doesn’t know
2. don’t know

6. Megan ________ skating, but she ________ skiing.
enjoy
1. enjoys
enjoyes
is enjoy
isn’t enjoy
don’t enjoy
doesn’t enjoys
2. doesn’t enjoy

7. He ________ late but it ________ very often.
1. is sometimes
sometimes is
sometimes
sometimes does
isn’t happen
happens
not happens
2. doesn’t happen

8. It ________ a lot here, but it ________ every day.

1. rains
is rain
rain
goes rain
2. doesn’t rain
isn’t rain
not rain
doesn’t rains

9. Justin ________ a car but he ________ it very often.
1. has
have
haves
is have
not drives
don’t drives
2. doesn’t drive
doesn’t drives

10. Amelia ________ but she ________ a ring.married
1. is married
are married
does married
2. doesn’t wear
doesn’t wears
isn’t wear
not wear

11. Harry and Sally ________ very near but we ________ them very often.
lives
is live
are live
1. live
2. don’t see
doesn’t see
are not see
is not see

12. -Where’s Frank? – I ________ I ________.sorry
do sorry
1. am sorry
is sorry
dont know
am not know
2. don’t know
doesn’t know

13. Although I ________ on travelling, I ________ very much.keen
am not keen
do keen
1. am keen
am not travel
not travel
doesn’t travel
2. don’t travel

Կարմրավորը, կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին7-րդ դարում կառուցված եկեղեցի է, որը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում, կառուցել են Գրիգոր և Մանաս քահանաները[2]: Ընդգրկված է Աշտարակի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում:
Կարմրավորը Հայաստանում միակ եկեղեցին է, որի կարմիր կղմինդրե տանիքը մինչ օրս պահպանվել է։ ։ Կարմրավորը արտաքուստ և ներքուստ խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է։ շուրջը կան շատ հետաքրքիր խաչքարեր, որոնցից առավել հայտնի է Ծակ-Քարը, որն իր անունը ստացել է պատվանդանում ծակի պատճառով:
Հնում Կարմրավորը կուսանաց վանք է եղել։ Կարմրավորի կողքին՝ մի գողտրիկ անկյունում է գտնվում նաև հայ մեծ բանաստեղծ Գևորգ Էմինի գերեզմանը։

 • Բացատրիր ընդգծված բառերը:
  նիրհի-քնել, ննջել
  կածան-ճանապարհ,արահետ
  Խաշամը-անտառում թափված տերևները
 • ԲացատրիրհետևյալնախադասությունըԵսհասկացա, որաշնանմեղմարևի մեջամենինչթախծոտուգեղեցիկէ, ևմիակտգեղըեսեմ:
 • Ինքդկազմիրհարցերևառաջադրանքներերկրորդհատվածիվերաբերյալ:

3.Какие реки Армении  вы знаете?   Найдите информацию   о главной реке Армении и представьте.

Аракс (тур. Aras, курд. Erez, арм. Արաքս, азерб. Araz, перс. ارس‎, Эрес) – река в Закавказье, истоки и верховья находятся в пределах Армянского нагорья на территории Турции, низовья и устье в пределах Кура-Араксинской низменности в Азербайджане; на значительном протяжении среднего течения по Араксу проходят границы Армении, территории, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджана с Турцией и Ираном — до 1991 года это был участок южной государственной границы СССР. Река Аракс стала границей между Российской империей и Ираном (Персией) по Гюлистанскому (1813) и Туркменчайскому (1828) мирным договорам. Река впервые упоминается древнегреческим географом Гекатеем Милетским в VI веке до н. э. как Аракс. В более поздних источниках встречались варианты Аракс, Арос, Арас и Араз. Русское традиционное название Аракс происходит из древнегреческого. Название реки на древнеармянском звучало как Ерасх, на современном новоармянском как Аракс. Азербайджанское название реки — Араз, турецкое — Арас, персидское — Эрес. Этимология названия реки спорна.

Древнеармянская историческая традиция связывает название Ерасх с сыном легендарного царя Арамаиса Ерастом, которого современные исследователи сравнивают с современником Аргишти I, урартским принцем Ериасом, чьи владения находились в Араратской долине, вдоль реки Аракс.
Некоторыми современными исследователями название реки выводится из др.-иран. *a-raxša и трактуется как «несветлый, мутный».
Обращают внимание на тюркское слово араз («приток», «проточная вода»).

География

Аракс — крупнейший правый приток Куры.
Длина — 1072 км, площадь бассейна — 102 тыс. км². Средний расход воды — 285 м³/с. Несудоходен. Используется для орошения. На Араксе расположен азербайджано-иранский гидротехнический комплекс «Аракс».
К бассейну Аракса относится 76 % территории Армении.
Притоки Аракса: Сарысу, Карасу (на территории Турции), Акера, Ахурян, Севджур, Раздан, Арпа, Азат, Веди и др. (Армения), Нахчыванчай и др. (Нахичеванская АР), Акера (Азербайджан).
Города на берегах Аракса — Джульфа, Ордубад (Нахичеванская Автономная Республика), Агарак, Мегри (Армения), Саатлы (Азербайджан), Сиах-Руд (Иран).
От истоков на склонах хребта Бингёль до впадения реки Ахурян Аракс — горная река, текущая большей частью в узком ущелье. Сначала течёт на север, затем, сливаясь с рекой Мурц, поворачивает на восток и пересекает Карское плоскогорье. Затем Аракс попадает в узкое ущелье, из которого при слиянии с Ахуряном выходит в Араратскую равнину, созданную речными наносами (Аракс ежегодно выносит 16 млн т наносов); здесь берега становятся низкими, а река разделяется на протоки. Ниже устья реки Веди Аракс входит в ущелье, которое выводит реку на Нахичеванскую равнину. Ниже впадения реки Нахичеванчай Аракс входит в каньон и до Кура-Араксинской низменности течёт большей частью в узкой долине. Последние 100 км Аракс протекает в обвалованном русле по Муганской и Мильской равнинам Азербайджана и впадает в Куру близ территориальных границ города Сабирабад.
На реке был построен в 1970 году советско-иранский гидроузел Аракс, с 2012 года строится ирано-армянская Мегринская ГЭС.

2.Из ниже приведенных слов  подберите  подходящие слова к тексту и запомните их правописание.
ЧТО ЕДЯТ ЗВЕРИ

1.У каждого животного есть любимые кушанья. 2.Верблюд питается верблюжьей колючкой. 3.Возле лисьей норы можно увидеть перья  птички. 4.Волк тоже хищник. .     5. Волчьи следы всегда приведут к другому животному. 6. Медвежье лакомство — сладкие коренья. 7.Любит мишка и медку из  улья попробовать. 8.Любимая заячья еда — морковка. 9.А мой пёс Демьян любит полакомиться костью.

перья     кушанья       заячья     волчьи    костью    улья     лисьей     медвежье

Ռուսերեն 27.09.2019.

10. к данным словам подберите из текста слова с противоположным значением. Скучно-весело
попрощаться-поздороватьця
невоспитанный-бежливый
поднялось настроение-упал настроене
забыть-вспомнить
шум-тишина
первый-последний
никогда-всегда

11. напишите вместо точек подходящие слова.
(какое?) хорошее настроение, (какое?) трудное задание, (какая?) большая школа, (какой?) боздушны змей, (какой?) первы ряд, (какой?) маленький класс, (какие?) сложные буквы, (какие?) легкие уроки.

12. Спишите. Вместо точек впишите подходящие по смыслу слова.
1. Весь день мальчик запускал во дворе воздушного змея. 2. Кораблёв не выучил уроки. 3. Петя написал на бумаге название Миси-писи. 4. Кораблёв с трудом прочитал первую половину слово . 5. Раиса Ивановна поставила мальчику доске. 6. Кораблёв поклялся всегда учить уроки.